Högkvalitativa översättningstjänster

Snabba, korrekta och pålitliga
ÖVERSÄTTNINGS- OCH LOKALISERINGSTJÄNSTER

ÖVERSÄTTNING & LOKALISERING

Bästa kundupplevelsen

Vårt ambitiösa mål är att särskilja oss från andra översättningsbyråer genom att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse – summan av kvalitetsöversättningar och utmärkt kundservice. Våra erfarna projektledare finns här för dig och levererar texter av högsta standard, även med korta deadlines.

Offset_construction_small_600x419

DIN TEXT ÄR VIKTIG

Översättningar av professionella översättare som alltid strävar efter att förbättra din text.

Vi är marknadsledande i Norden inom översättningstjänster och har därigenom ett omfattande nätverk av översättare.

Det gör det möjligt för oss att hitta specialiserade översättare som känner till det område som ditt företag verkar inom. Deras professionella perspektiv säkerställer att din text blir lika bra på målspråket som i original.

Vi har resurser för att leverera till både nystartade företag och stora koncerner och anpassar vårt arbetssätt efter kundens behov.

En översättningsbyrå med heltäckande utbud

Tack vare våra stora team av interna översättare kan vi erbjuda tjänster snabbt och flexibelt. Vår långa erfarenhet inom branschen har dessutom hjälpt oss att skapa ett nätverk av pålitliga och yrkesskickliga partner runt om i hela världen. Det gör att vi kan leverera översättningar till över 450 språkkombinationer för ett brett spektrum av branscher och industrier.

Vi är bland annat specialiserade på översättningar av teknisk dokumentation, användarhandböcker och bruksanvisningar, webbplatser, kommunikation, marknadsföring och texter för den offentliga sektorn.

Varje år översätter vi över

250 000 sidor av en mängd olika texttyper, däribland

100 000 sidor tekniska översättningar och

60 000 sidor kommunikation och marknadsföring.


Vi erbjuder även auktoriserade översättningar.

Vårt pålitliga nätverk av långvariga underleverantörer garanterar att vi kan leverera översatta versioner av produkter och material tryggt och säkert, oavsett vilket språkpar det handlar om.

  

Offert på översättning!

I AAC:s kundportal kan du enkelt visa status för dina översättningsprojekt, snabbt hitta originalfilerna till en översättning som du tidigare har beställt eller ta fram information om översättningsvolymerna inom din organisation, och om vilka hos er som beställer översättningar.

AAC Global - Översättnings- och lokaliseringstjänster Översättnings- och lokaliserings-tjänster

AAC:s kundportal

är tillgänglig dygnet runt hela veckan

AAC:s  kundportal är också ett enkelt och smidigt sätt att beställa nya översättningar och andra tjänster och du kan snabbt och enkelt få ett kostnadsförslag innan du beställer.

AAC:s kundportal

Korrekturläsning eller textredigering?

Vi erbjuder tjänster som korrekturläsning och copybearbetning via separat beställning. Med hjälp av dessa tjänster kan du se till att din text blir grammatiskt perfekt och anpassad till målgruppens kultur, behov och förväntningar.

Korrekturläsning Textredigering

Översättningstjänster för alla syften

Tack vare vårt omfattande nätverk av översättare kan vi hitta den översättare som passar dina behov. Vi använder den senaste tekniken inom området för att säkerställa att du får ut alla fördelar av att centralisera dina beställningar av översättningar – så att du själv kan fokusera på er kärnverksamhet.

Över 30 års erfarenhet av översättningstjänster har gett oss expertkunskaper inom många olika områden.

Lång erfarenhet inom specialområden

TILLVERKNINGSINDUSTRI OCH MASKINER

Vid översättning av tekniska texter är det av största vikt att man använder korrekt terminologi. Vi har därför ofta en dialog med kunden under översättningsprocessen.

Om så krävs kan vi även inleda med ett terminologiarbete, då översättningsbyrån identifierar den viktigaste terminologin i texten och låter kunden godkänna översättningarna av dessa termer till olika språk.

Genom att använda översättningsminnen kan vi säkerställa att kundernas texter blir konsekventa.

Programvara, IKT

Översätta: texter till användargränssnitt, hjälpfiler och webbplatser

Anpassa: fönster, menyer och knappar

Testa: användargränssnittet fungerar på alla språk

Leverera: tillämpningen fås i valfritt format

För att bibehålla korrekt stil och terminologi använder vi naturligtvis den terminologi och de stilguider som du förser oss med. Vi kan även skapa och underhålla termlistor och stilguider åt ditt företag. Du kan leverera det material som ska lokaliseras i valfritt format, inklusive som programvarufiler.

KONSTRUKTION, TEKNIK, KONSULTTJÄNSTER

Våra kunder är stora och medelstora byggföretag, projekterings- och konsultföretag, tillverkningsföretag och leverantörer samt byggmaterials- och återvinningsföretag,

Våra kunder är ofta verksamma inom flera branscher och i många olika länder, vilket ställer höga krav på översättnings- och lokaliseringstjänsterna. Det bästa sättet att uppfylla kraven är att effektivt använda professionella och kundspecifika översättarteam, liksom kundspecifika översättningsminnen och termbanker.

Andra typiska utmaningar inom sektorn är också att stora mängder text behöver översättas med snäva tidsramar.

OFFENTLIG SEKTOR

Vid översättning av dokument för den offentliga sektorn krävs att översättarna är väl förtrogna med administration, lagstiftning och ett antal olika specialområden, och de måste dessutom följa strikta formella krav.

AAC har i många år levererat översättningar åt olika EU-organ (Europeiska kommissionen, Europeiska gemenskapernas domstol och ett antal EU-byråer genom Översättningscentrum för Europeiska unionens organ) liksom åt finska departement och statliga institutioner.

Erfarna interna översättare och språkgranskare säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Marknadsföring och effektiv kommunikation är grundförutsättningarna för att bygga upp ett varumärke. I våra översättningar strävar vi efter att kundernas budskap förmedlas på ett sätt som når fram på andra språk och inom andra kulturer. Vi tar då hänsyn till allt som kännetecknar kulturen i målspråkslandet.

De texter inom marknadsföring och kommunikation som vi översätter innefattar bland annat våra kunders webbplatser, pressmeddelanden och olika broschyrer, liksom företagens kundriktade och interna kommunikation. Tidsplanerna kan också vara pressade, särskilt när det handlar om pressmeddelanden.

Vår styrka som översättningsbyrå när det gäller marknadstexter är att vi producerar marknadsföringsmaterial och originaltext och innehåll internt på AAC. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av tjänster, från produktion och lokalisering av innehåll fram till publicering.

FINANS OCH FÖRSÄKRING

Bland våra kunder återfinns några av Nordens största och mest välkända bolag, varav många ingår i multinationella koncerner.

De som översätter texter åt bank- och finanssektorn känner väl till branschen och olika företags specialiserade terminologi.

Texttyperna varierar från kommersiella texter och marknadstexter som innehåller finansterminologi till juridiska texter.

DETALJHANDEL

I översättningar för detaljhandeln ligger tyngdpunkten på att översättningen ska vara kreativ.

Översättarna har större frihet än vanligt att avvika från källtexten för att göra översättningen lättläst och så marknadsorienterad som möjligt. Kunderna vill också att företagsandan ska komma fram på alla språk.

Vi kommer överens om terminologin tillsammans med kunderna och med hjälp av översättningsminnen och engagerade översättare kan vi leverera översättningar även när leveranstiderna är korta.

ENERGI

Exempel på kunder inom energisektorn är stora energiproducenter och bolag som arbetar med energiöverföring. Översättningsuppdragen är vanligtvis av teknisk natur och kräver ofta att översättningsleverantören kan hantera stora datamängder.

Viktiga faktorer i dessa omfattande och tidskrävande översättningsuppdrag är att texterna är språkligt tydliga och korrekta.

Vi använder kundspecifika översättningsminnen och utför i många fall terminologiarbete för att garantera bästa möjliga resultat.

HÄLSOVÅRD OCH LÄKEMEDELSINDUSTRI

Utmaningarna inom det här området handlar bland annat om termhanteringen (t.ex. att "avkoda" det vardagliga medicinska språket i journaler), anpassning till målgruppen (en text som t.ex. innehåller yrkesjargong kanske inte är begriplig för lekmän) och skillnader i terminologi (t.ex. skillnader som orsakas av regional lagstiftning).

SKOGSBRUK

Skogsindustrin är ett område som snabbt globaliseras, och dess bolag betjänar kunder över hela världen. Det behövs flerspråkig kompetens i företagens interna kommunikation, i marknadsföringen och i relationen med kunder, investerare och samhällsfunktioner.

Översättarna måste känna till praxis och standardterminologi inom de traditionella industrierna, men de ska samtidigt hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen.

Vårt långvariga samarbete med stora aktörer inom sektorn har gett oss omfattande erfarenhet och kunskap på det här området. Texterna som vi översätter åt våra kunder omfattar börsinformation, årsredovisningar och intern kommunikation liksom tekniska instruktioner, dokumentation och marknadsmaterial.

1500

Leverantörer

450

Språkpar

250000

Translated pages

50000

Orders / year

Så uppfyller aac global era översättningsbehov

AAC:s översättningstjänster är iso-certifierade sedan 2007. Det säkerställer att våra processer är så förfinade som möjligt, att vårt nätverk av underleverantörer uppfyller våra stränga kvalitetskrav och att vi kan motsvara och helst överträffa våra kunders förväntningar.

  • Den senaste översättningstekniken och verktyg som garanterar att du kan dra nytta av alla fördelar med att centralisera dina översättningsbeställningar
  • Punktlig leverans av översättningar och lösningar på alla typer av problem
  • Avancerat terminologiverktyg och expertis vad gäller hantering och utveckling av terminology
  • Säker beställning och hantering av översättningar via vår kundportal, dygnet runt alla dagar
  • ISO-certifierad professionell projektledning

OFFERT PÅ ÖVERSÄTTNING

Lägg till ditt dokument och ange eventuella instruktioner angående översättningen.
 
Vår projektledare kommer att återkomma till dig inom några timmar för att meddela dig när kostnadsförslaget kan vara klart.